Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0334 6a1b 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viamadadream madadream
9915 9544 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viafurbelow furbelow
9149 6ab2 500
Reposted fromwronia wronia vialexxie lexxie
6649 0cdd
Reposted fromdippi dippi viamadadream madadream
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viamadadream madadream
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
Litr wina i pół wódki i sześć szlugów byś palił i snuł smutki.  Litr wódki i pół wina.  Koniec lipca za chwilę znów zima - jak partyzant w tym smutnym jak pizda mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście.
— Taco Hemingway - Następna stacja
Reposted fromdeviate deviate viacytaty cytaty
1619 e72b 500
Reposted fromfoina foina viadiedrunk diedrunk
2936 f0bf 500
Reposted fromsummerkiss summerkiss viadiedrunk diedrunk

-Czy mogę się do Pana przytulić?

-Przecież się nie znamy..

-Za miesiąc nie będziemy widzieli świata poza sobą.

— ***
Reposted fromamilamija amilamija viamadadream madadream
Chcę mężczyzny, co wywróci mój świat i porwie nagle.
— N. Nykiel "Bądź duży"
Reposted fromkarna karna viamadadream madadream
4316 8638
Reposted fromprecelka precelka viamadadream madadream
6722 ecb4 500
Reposted fromniewinna niewinna viastulte stulte
1225 e657
Reposted fromavooid avooid viastulte stulte
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
6411 100a 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamadadream madadream
Reposted fromoll oll viamanfredxoxo manfredxoxo
3264 887b 500
Reposted fromfrenzy frenzy viamanfredxoxo manfredxoxo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl